Hợp tác khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong ba thập niên (1992-2022)

Tác giả

Tống Thùy Linh
Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Email: tongthuylinh239@yahoo.com

Từ khoá:

Hợp tác, khoa học-công nghệ, Việt Nam, Hàn Quốc, đối tác.

Tóm tắt

Trải qua ba thập kỷ quan hệ ngoại giao, hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng gia tăng trong mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… Tuy nhiên, hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước dường như ít được chú trọng hơn và kém sôi động hơn. Bài viết xem xét và đánh giá hợp tác khoa học - công nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong 30 năm qua theo tiến trình nâng cấp quan hệ ngoại giao. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hợp tác khoa học - công nghệ giữa hai nước dần “tăng trưởng” theo sự phát triển trong quan hệ ngoại giao song phương. Thời kỳ 1992-2001, hợp tác khoa học - công nghệ còn rất sơ khai, chủ yếu là ký kết các hiệp định nhằm tạo cơ sở pháp lý giữa hai nước, nhưng sau đó đã tiến triển hơn với thành quả trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, đào tạo nhân lực cho phát triển năng lượng nguyên tử thời kỳ 2002-2009. Sau năm 2010, hợp tác khoa học - công nghệ song phương phát triển hơn, thường xuyên hơn, đa dạng hơn.

Phân loại ngành

Kinh tế học

Tải File

Xuất bản

2022-11-22

Tham khảo

1. Mai Ngọc Chừ (2013), “Tổng quan về quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc trong thập niên đầu thế kỷ XXI”, Tạp chí Hàn Quốc, số 1 (3).

2. Đinh Công Hoàng (2021), “Quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong bối cảnh quốc tế mới”, Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 4 (242).

3. Trần Văn Hiếu (1999), “Quan hệ Hữu nghị và Hợp tác Việt - Hàn trước thềm thế kỷ XXI”, Hàn Quốc trước thềm thế kỷ XXI, Nxb Thống kê,
Xem thêm