Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế hiện nay

Tác giả

Phạm Thị Kiên
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Email: kienpt@ueh.edu.vn

Từ khoá:

Nhân lực chất lượng cao, hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội.

Tóm tắt

Trong điều kiện đổi mới công nghệ và tổ chức sản xuất, một mô hình mới đang hình thành nhằm sử dụng và phát huy có hiệu quả nguồn nhân lực trong sản xuất. Cơ sở của mô hình này là hướng vào bộ phận nhân công có trình độ chuyên môn cao - nguồn nhân lực chất lượng cao. Nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế đang diễn ra mạnh mẽ. Chính vì thế, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt coi trọng việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Phân loại ngành

Triết học

Tải File

Xuất bản

2022-10-13

Tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

3. Hồ Chí Minh toàn tập, t.11, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 2011, Hà Nội.

4. Ngân hàng Thế giới (2020), “Human Capital Index (HCI)
Xem thêm