Di cư lao động và bản sắc văn hóa tộc người

Tác giả

Trần Minh Hằng
Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Email: hangtranminh@yahoo.com

Từ khoá:

Di cư lao động, bản sắc văn hóa tộc người, dân tộc thiểu số.

Tóm tắt

Xu hướng nhân lực lao động đi làm ăn xa đang ngày càng gia tăng trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở nước ta. Trong xu hướng ấy, có nhiều vấn đề liên quan đến di cư lao động đã trải nghiệm với công việc trong khu công nghiệp. Trước những bất lợi liên quan đến di cư, họ đã có những chiến lược phát huy đặc trưng tộc người để thích ứng với môi trường mới ra sao? Bài viết này bước đầu phân tích mối quan hệ di cư với bản sắc tộc người của nhóm lao động dân tộc thiểu số ở các khu công nghiệp, trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu về di cư trên thế giới và ở Việt Nam, qua đó, tìm ra những khoảng trống trong nghiên cứu về di cư và bản sắc văn hóa tộc người trong bối cảnh Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách dân tộc, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tộc người.

Phân loại ngành

Dân tộc học

Tải File

Xuất bản

2023-01-02

Tham khảo

1. Nguyễn Khắc Cảnh, Đặng Thị Kim Oanh (2020), “Bản sắc, bản sắc kép và vấn đề xác định thành phần dân tộc”, trong Viện Dân tộc học: Một số vấn đề về tộc người trong xây dựng cộng đồng quốc gia dân tộc Việt Nam hiện nay, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc gia năm 2019, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

2. Trần Minh Hằng (2020), “Biểu tượng và bản sắc văn hóa quốc gia”, trong Viện Dân tộc học: Một số vấn
Xem thêm