Công bố khoa học của cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội nữ và các yếu tố ảnh hưởng

Tác giả

Nguyễn Hữu Minh
minhnguyen.ifgs@gmail.com
Trần Thị Hồng
Trần Thị Thanh Loan

Từ khoá:

Công bố khoa học, vai trò giới, cán bộ nghiên cứu nữ.

Tóm tắt

Công bố khoa học là chỉ báo quan trọng về sự đóng góp của cán bộ nghiên cứu. Các công việc nghiên cứu khoa học thường được coi là đặc quyền cho nam giới, không phải cho phụ nữ. Tuy nhiên, ở Việt Nam những năm gần đây, sự tham gia của phụ nữ trong nghiên cứu khoa học, trong đó có khoa học xã hội, đã được coi là nguồn lực quan trọng đóng góp vào quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Bài viết này tập trung phân tích vấn đề trên, dựa trên số liệu khảo sát năm 2017 tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với dung lượng mẫu là 570 cán bộ nghiên cứu nữ. Các phương pháp phân tích số liệu hai biến và đa biến đã được áp dụng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, các yếu tố ngạch bậc khoa học, thời gian làm việc nhà và thái độ đối với công việc nghiên cứu có vai trò quan trọng ảnh hưởng tới số lượng công bố khoa học của cán bộ nghiên cứu nữ.

Phân loại ngành

Xã hội học

Tải File

Xuất bản

2022-10-13

Tham khảo

1. Trần Thị Vân Anh (2011), “Tình hình nữ làm chủ nhiệm đề tài: vấn đề giới trong khoa học xã hội”,

Kỷ yếu Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo xã hội học, Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

2. Kiều Quỳnh Anh (2015), “Phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học ở Việt Nam”, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 12.

3. Bilton, Tony, Kenvin Bonnett, Philip Jones,
Xem thêm