Chính sách hướng Nam Mới của Hàn Quốc

Tác giả

Nguyễn Duy Lợi
Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
Email: loinguyen_duy@hotmail.com

Từ khoá:

Chính sách hướng Nam Mới, kinh tế, ASEAN, Việt Nam.

Tóm tắt

Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề ra Chính sách hướng Nam Mới (NSP) và chính thức công bố tại Indonesia vào tháng 11 năm 2017, nhằm thúc đẩy quan hệ nhiều mặt với Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Ấn Độ, những nước nằm ở phía nam của Hàn Quốc. NSP gồm ba trụ cột chính, đó là “Con người”, “Thịnh vượng” và “Hòa bình” (3P) để đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn quan hệ của Hàn Quốc với các nước phía nam nói trên. Sáng kiến chính sách này được theo đuổi trong chiến lược rộng lớn hơn của chính phủ Tổng thống Moon Jae-in hướng đến xây dựng một cộng đồng hòa bình, thịnh vượng, lấy phát triển con người làm trung tâm và cùng chia sẻ trách nhiệm ở Đông Á. Bài viết này nhằm tìm hiểu, phân tích bối cảnh ra đời, nội dung và một số kết quả thực hiện chính sách NSP.

Phân loại ngành

Kinh tế học

Tải File

Xuất bản

2022-11-22

Tham khảo

1. Aaron Jed Rabena (2021), “South Korea’s New Southern Policy as an Open Regime: A View from Southeast Asia”, March 31, 2021, Vol. 11 No. 14 ISSN 2233-9140).

2. ASEAN-Korea Centre (2020, 2021), ASEAN & Korea in Figures.

3. Kwon Hyung Lee and Yoon Jae Ro (2021), The New Southern Policy Plus, Progress and Way Forward, December 30, KIEP, S.Korea.

4. The Presidential Committee on New Southern
Xem thêm