Cân bằng trong quan hệ với các nước lớn: từ lý thuyết tới thực tiễn

Tác giả

Hoàng Khắc Nam
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Email: hknam84@yahoo.com

Từ khoá:

Quan hệ quốc tế, cân bằng, nước nhỏ, nước lớn.

Tóm tắt

Bài viết đề cập đến 8 cách thức cân bằng mà các nước nhỏ có thể sử dụng để đạt được sự cân bằng nhất định trong quan hệ với các nước lớn. Các cách thức này bao gồm: Cân bằng bên trong, cân bằng bên ngoài, cân bằng mối đe dọa, cân bằng quan hệ, trung lập, phòng bị nước đôi, cân bằng lợi ích và cân bằng dựa trên chủ nghĩa đa phương. Bài viết đã khảo cứu các cách thức cân bằng nói trên cả trong lý thuyết và thực tiễn. Trong khi các nghiên cứu lý luận cho thấy những điểm hữu ích của từng cách thức, thì khi áp dụng vào thực tiễn, cả 8 cách thức này đều bộc lộ những điểm hạn chế. Từ đó, bài viết đã đưa ra những hàm ý trong việc vận dụng từng cách thức cân bằng trong bối cảnh hiện nay. Đồng thời, bài viết cũng lưu ý đến một số vấn đề mà các nước nhỏ cần tính đến trong việc tạo dựng cân bằng với các nước lớn.

Phân loại ngành

Chính trị học

Tải File

Xuất bản

2023-01-02

Tham khảo

1. Hoàng Khắc Nam (2011), Quyền lực trong quan hệ quốc tế - Lịch sử và Vấn đề, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội.

2. Paul, T. V. (2005), “Soft balancing in the age of US primacy”, International security, 30(1).

3. Rolenc, J. M. (2008), The Relevance of Neutrality in Contemporary International Relations, Oeconomica.

4. Sheehan, M. (1996), “The meaning of the balance of power”, The balance of
Xem thêm