Bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân đối với hình ảnh y tế thông qua công nghệ blockchain

Tác giả

Trần Ngọc Tuấn
Trường Đại học Sài Gòn
Email: tntuan@sgu.edu.vn

Từ khoá:

Công nghệ blockchain, hình ảnh y tế, hồ sơ bệnh án, quyền riêng tư.

Tóm tắt

Hình ảnh y tế là một phần không thể thiếu của dữ liệu chăm sóc sức khỏe và đóng một vai trò quan trọng trong việc chẩn đoán các vấn đề về sức khoẻ của bệnh nhân. Sự phát triển của các hệ thống hình ảnh y tế mới dẫn đến một số lượng khổng lồ dữ liệu hình ảnh y tế được tạo ra. Bên cạnh những lợi ích của dữ liệu hình ảnh y tế mang lại thì việc bảo mật dữ liệu này cũng cần được chú trọng, đặc biệt là bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân. Bài viết phân tích khái quát các vấn đề hình ảnh y tế, quyền riêng tư về hình ảnh y tế của bệnh nhân và làm rõ các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về bảo vệ quyền riêng tư. Từ đó, gợi mở mô hình quản lý và bảo mật các vấn đề về hình ảnh y tế nhằm hoàn thiện việc xây dựng hệ thống y tế liên kết và từ xa tại Việt Nam.

Phân loại ngành

Luật học

Tải File

Xuất bản

2022-12-07

Tham khảo

1. Bộ Y tế (2018), Thông tư số 46/2018/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày ngày 28 tháng 12 năm 2018 về hồ sơ bệnh án điện tử.

2. Bộ Y tế (2019), Quyết định số 5349/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 12 tháng 11 năm 2019 về phê duyệt kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử.

3. Quốc hội (2009), Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.

4. Quốc hội (2013), Hiến pháp năm 2013.

5. Quốc hội (2015), Bộ
Xem thêm