Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với thu nhập và an ninh lương thực của hộ dân (nghiên cứu trường hợp hộ có người lao động di cư ở vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế)

Tác giả

Lê Thị Hoa Sen
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Email: sen.lethiho@huaf.edu.vn
Trần Thị Ánh Nguyệt
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Nguyễn Trần Tiểu Phụng
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Nguyễn Quang Phục
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

Từ khoá:

Lao động di cư, cộng đồng ven biển, Covid-19, an ninh lương thực, thu nhập, đại dịch.

Tóm tắt

Nghiên cứu này1 được tiến hành từ tháng 2-6/2022 ở địa bàn 5 xã ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm đánh giá ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với thu nhập và an ninh lương thực của hộ có lao động di cư trở về. Có 298 hộ có lao động trên 18 tuổi trở về do đại dịch tham gia cung cấp thông tin. Kết quả cho thấy, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến thu nhập và an ninh lương thực của tất cả các hộ có lao động di cư trở về. Trên 51% số hộ bị giảm thu nhập từ 25-50% và 33,3% số hộ giảm 50-70% thu nhập. Số hộ có trẻ em suy giảm an ninh lương thực ở mức 3 và 4 theo thang do của Bộ Nông nghiệp Mỹ, cao hơn hẳn so với số hộ không có trẻ em. Kết quả nghiên cứu cần được xem xét để tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ đảm bảo an ninh lương thực và ổn định sinh kế hộ trước các tác động của đại dịch cũng như các cú sốc khác.

Phân loại ngành

Xã hội học

Tải File

Xuất bản

2023-01-02

Tham khảo

1. Bôi, N. V. Q., and Kiều, Đ. T. T. (2012), “Áp dụng chỉ số tổn thương trong nghiên cứu sinh kế - Trường hợp xã Đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam”, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ.

2. Nguyễn Ngọc Truyền, Trần Cao Úy và Nguyễn Viết Tuân (2021), “Đa dạng sinh kế với khả năng phục hồi sau sự cố ô nhiễm môi trường biển Formosa 2016 đối với ngư dân khai thác thuỷ sản gần bờ tỉnh
Xem thêm