Tư tưởng tâm công của Nguyễn Trãi: nội dung và giá trị lịch sử

Tác giả

Lê Công Sự
Trường Đại học Hà Nội
Email: sulv@hanu.edu.vn
Nguyễn Thị Thọ
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Email: thodhsp@gmail.com

Từ khoá:

Lịch sử, Nguyễn Trãi, tâm công,

Tóm tắt

Bài viết này khắc họa nghệ thuật tâm công mà Nguyễn Trãi đã cùng chủ tướng Lê Lợi vận dụng trong mười năm kháng chiến chống quân Minh, giúp cho nghĩa quân dành thắng lợi, ít hao binh tổn tướng. Bằng lời nói và ngòi bút thông qua con đường ngoại giao mềm dẻo, Nguyễn Trãi đã thuyết phục được nhiều tướng giặc cũng như ngụy binh kéo cờ trắng xin hàng, đem lại hòa bình cho đất nước Đại Việt. Tư tưởng tâm công của Nguyễn Trãi là bài học lịch sử quý báu cho các chính khách thời đại sau khi phải đối đầu với giặc ngoại xâm. Hiện nay, tư tưởng đó vẫn còn tạo nên hiệu ứng lớn trong sự nghiệp bảo vệ nền độc lập dân tộc.

Phân loại ngành

Triết học

Tải File

Xuất bản

2022-07-19

Tham khảo

1. Doãn Chính, Bùi Trọng Bắc (2015), Góp phần tìm hiểu tư tưởng triết học Nguyễn Trãi, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Mai Xuân Hải (1998), Lê Thánh Tông - thơ văn và cuộc đời, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội.
3. Hồ Chí Minh toàn tập, t.7, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 2011, Hà Nội.
4. Đảng Cộng Sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia Sự
Xem thêm