Quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay

Tác giả

Trần Thái Dương
Đại học Luật Hà Nội
Email: duonghlu@gmail.com

Từ khoá:

Cạnh tranh, hiện đại, quản trị quốc gia, Việt Nam,

Tóm tắt

Lần đầu tiên, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đưa ra một chủ trương lớn là đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh hiệu quả. Quan điểm mang tính đột phá chiến lược này của Đảng có thể được nhìn nhận từ những chiều cạnh, góc độ khác nhau. Bài viết nhận diện bước đầu về quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh và các giá trị, ý nghĩa quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh với bốn yêu cầu hợp hiến, gồm: nhân quyền, chủ quyền, phân quyền và pháp quyền. Các yêu cầu hợp hiến phản ánh mặt pháp lý của quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh, còn quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, cạnh tranh đáp ứng yêu cầu hợp hiến xét ở tầm nhìn bao quát, hài hòa trong tổng thể mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội.

Phân loại ngành

Luật học

Tải File

Xuất bản

2022-07-19

Tham khảo

1. Nguyễn Đăng Dung (2009), “Bàn về lập hiến”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 2-3.
2. Nguyễn Thị Quế Anh, Vũ Công Giao, Nguyễn Hoàng Anh, Mai Văn Thắng (đồng chủ biên) (2019),
Thi hành Hiến pháp năm 2013 - Thực trạng và những vấn đề đặt ra (sách tham khảo), Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị
Xem thêm