Niềm tin xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nghiên cứu trường hợp thành phố Hà Nội

Tác giả

Nguyễn Như Trang
Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
Email: nhutrang6@gmail.com

Từ khoá:

Cộng đồng, đại dịch Covid-19, gia đình, niềm tin xã hội, thiết chế xã hội

Tóm tắt

Niềm tin có vai trò quan trọng trong quản lý và phát triển xã hội, là cơ sở nền tảng giúp xã hội vượt qua khủng hoảng, đưa đất nước phát triển bền vững trong hội nhập khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 của năm 2021, các giá trị xã hội được cộng đồng tin tưởng là sự chia sẻ, hỗ trợ nhau về các thông tin phòng chống dịch bệnh, sự chia sẻ, hỗ trợ nhau về đời sống tinh thần và vật chất. Các phân tích trong bài viết chỉ ra mức độ tin tưởng cao và cao đều trên các nhóm xã hội khác nhau. Mức độ tin tưởng vào gia đình cao hơn cộng đồng, mức độ tin tưởng vào chính quyền cao hơn các tổ chức chính trị xã hội. Ở Việt Nam, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đoàn kết cộng đồng và sự phối hợp của các thiết chế xã hội nhằm triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh là những yếu tố quan trọng, tạo nên niềm tin và sự bình ổn xã hội.

Phân loại ngành

Xã hội học

Tải File

Xuất bản

2022-07-19

Tham khảo

1. Đặng Nguyên Anh (2018), “Niềm tin xã hội: từ nghiên cứu đến thực tiễn”, Tạp chí Khoa học xã hội, số 5.
2. Đặng Nguyên Anh (2020), Đại dịch Covid-19 và phép thử đối với xã hội hiện nay, in trong Kỷ yếu “Diễn đàn khoa học 2020 - Tác động kinh tế - xã hội của đại dịch Covid-19 ở Việt Nam”, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
3. Vũ Hào Quang (2014), “Lý thuyết giá trị và mô hình biến đổi giá
Xem thêm