Kinh nghiệm phát triển tài chính toàn diện cho Việt Nam

Tác giả

Lương Xuân Minh
Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh.
Nguyễn Thị Thu Trang
Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh.
Email: trangka.buh@gmail.com

Từ khoá:

Tài chính toàn diện, phát triển tài chính toàn diện, kinh nghiệm tài chính toàn diện,

Tóm tắt

Khái niệm về tài chính toàn diện (Financial inclusion) đang ngày một phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Tài chính toàn diện có vai trò quan trọng trong xóa đói giảm nghèo, phát triển và ổn định kinh tế. Bên cạnh đó, tài chính toàn diện còn giúp chính phủ giảm bớt chi phí cho các chương trình trợ cấp an sinh xã hội, thông qua việc chi trả qua tài khoản ngân hàng, có thể làm tăng sự minh bạch, phòng chống tham nhũng tích cực hơn, nhờ đó, quản lý xã hội tốt hơn. Một xã hội với nhiều cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính cho nhiều người sẽ tăng cường sự tham gia của người dân vào cuộc sống cộng đồng nói chung, từ đó, cải thiện công bằng và bình đẳng. Bài viết tìm hiểu những lý luận cơ bản về tài chính toàn diện và kinh nghiệm phát triển tài chính toàn diện ở một số quốc gia trên thế giới, trên cơ sở đó, đưa ra những khuyến nghị nhằm phát triển tài chính toàn diện cho Việt Nam.

Phân loại ngành

Kinh tế học

Tải File

Xuất bản

2022-07-19

Tham khảo

1. Phạm Thị Vân Huyền (2019), “Phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, kỳ 2 tháng 6.
2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Chiến lược Ngân hàng (2016), Sơ lược về tài chính toàn diện.
3. Nghiêm Thanh Sơn (2017), “Định hướng và giải pháp thúc đẩy phổ cập tài chính tại Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020”, Hội thảo Công nghệ số thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam do Ngân hàn
Xem thêm