Hợp tác xã - nhìn từ quan điểm của chủ nghĩa Mác - V.I. Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Tác giả

Phạm Thị Kiên
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Email: kienpt@ueh.edu.vn

Từ khoá:

Hợp tác xã, chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh tế nông nghiệp,

Tóm tắt

Từ một nước luôn thiếu lương thực, trải qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nông nghiệp nước ta đã đạt một số thành tựu lớn, đặc biệt là giải quyết được vấn đề an ninh lương thực và trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Để đạt được những thành tựu trên có đóng góp không nhỏ của thành phần kinh tế hợp tác xã phục hồi và phát triển đúng hướng, phù hợp với chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta, vừa khuyến khích kinh tế cộng đồng thành viên hợp tác xã, vừa tôn trọng và nâng cao vị thế kinh tế hộ thành viên. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tiễn và tiềm năng phát triển, những kết quả về phát triển hợp tác còn khiêm tốn và còn những tồn tại, hạn chế. Trong khi đó, những lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và của Hồ Chí Minh về hợp tác xã cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Phân loại ngành

Triết học

Tải File

Xuất bản

2022-07-19

Tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.1, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
4. Chử Văn Lâm (2006), Sở hữu
Xem thêm