Giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc - cơ sở cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Tác giả

Nguyễn Văn Chung
Tạp chí Cộng sản
Email: nhantridungliem@gmail.com

Từ khoá:

Dân tộc, độc lập dân tộc, quốc gia dân tộc

Tóm tắt

Trong thời kỳ 1930 - 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 10/1930 đổi tên là Đảng Cộng sản Đông Dương) đã có nhận thức, quan điểm, chủ trương khác nhau trong việc giải quyết mối quan hệ giữa độc lập dân tộc với cách mạng ruộng đất, cũng như vấn đề dân tộc ở Việt Nam trong quan hệ giữa ba nước Đông Dương. Sự khác nhau này phản ánh tư duy, tầm nhìn, sự am hiểu thực tế của các chủ thể. Khi Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng đã nhận thức và giải quyết một cách đúng đắn, thỏa đáng vấn đề này, tạo cơ sở, tiền đề cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2/9/1945.

Phân loại ngành

Sử học

Tải File

Xuất bản

2022-07-19

Tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
2. Hà Huy Tập - một số tác phẩm, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 2006, Hà Nội.
3. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 2011, Hà Nội.
4. Trần Văn Giàu (1997), Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà
Xem thêm