Ảnh hưởng của tư duy người sản xuất nhỏ tới hoạt động lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở ở nước ta hiện nay

Cập nhật 15:48 ngày 08/11/2017

Trần Sỹ Dương

ThS. Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Ở nước ta, nền sản xuất nhỏ đã từng kéo dài hàng nghìn năm và hiện chưa được xoá bỏ hết. Với đặc điểm tồn tại dựa trên chế độ sở hữu nhỏ, công cụ sản xuất thủ công, lạc hậu và đặc biệt ít biến động, nền sản xuất này là một trong những cơ sở quan trọng nhất hình thành nên lối tư duy của người sản xuất nhỏ, với những đặc trưng nổi bật như mang tính kinh nghiệm, bảo thủ, manh mún, tản mạn…

Cập nhật tin tức về khoa học xã hội tại: tapchikhxh.vass.gov.vn